CLIMATEGATE: DE KLIMAATHYSTERIE VAN                MIKE EMAN IN 50 SIMPELE PUNTEN                     WEERLEGD (deel 1)

Posted: March 29, 2015 in Johnny Habibe

Jan De Ruiter

Oranjestad-Duurzaam en sustainable zijn de kroonjuwelen in het beleid van de regering Mike Eman.  Een goede reden om die zaken  eens wat nader te onderzoeken. Vaste columnist voor Solo di Pueblo, Jan de Ruijter meldt elke maandag in deze nieuwe rubriek wat experts en wetenschappers schrijven in de De Dagelijkse Standaard (DDS)  over de waarheden,  onwaarheden, fabeltjes en fantasma’s van de begrippen duurzaam en sustainable. Voor commentaar: janderuijter@yahoo.com

Ik heb nu voor de lezers van Solo di Pueblo 35 afleveringen geschreven over Climate Gate oftewel de hype over de opwarming van de aarde, die door mensen  veroorzaakt zou zijn en vooral in verband wordt gebracht met de door mensen veroorzaakte CO2 (carbon dioxyde)-uitstoot. Het gaat om de Catastrophic Antropogenic Global Warming (CAGW), door de mens veroorzaakte opwarming  door de uitstoot van CO2. Man-made global warming. Het is tijd voor een recapitulatie van deze artikelen zodat de lezers van deze column en ook nieuwe lezers, tot het inzicht en besef komen dat politici, klimaatangstaanjagers, handige zakenmensen en profiteurs met een uiterst bedenkelijke en  gigantisch grote Ponzi scheme bezig zijn, ontelbare keren groter dan wat Bernie Madoff uithaalde. Hier volgt de recapitulatie in 50 punten:

1.

*Waar gaat het over?

*Klimaatalarmisten

Aan het eind van de twintigste eeuw begonnen klimaatalarmisten met hun theorie dat de mens bijdraagt aan de wereldwijd geobserveerde opwarming van de aarde door het gebruik van de fossiele brandstoffen aardgas, steenkool en aardolie. Fossielen zijn resten van een dier of plant in de bodem. Planten en bomen bevatten zonne-energie die opgenomen wordt tijdens de groei van  planten en bomen. In de loop van miljoenen jaren vormden zich aardolie en aardgas uit fossiele zeelevens en steenkool uit afgestorven resten van planten en bossen. Aardgas is dus eigenlijk in het verleden opgeslagen zonne-energie; het Nederlandse aardgas is ongeveer honderd miljoen jaar geleden ontstaan. Olie, aardgas en kolen worden daarom dus fossiele brandstoffen genoemd. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat gepaard met CO2-uitstoot die volgens de klimaatalarmisten tot de opwarming van de aarde heeft geleid en daardoor zou de mens dé katalysator van de veranderingen  in het klimaatsysteem zijn. Heftige stormen zoals tornado’s en orkanen, de stijgende zeespiegel, smeltend poolijs en overstromingen zouden alle een gevolg zijn van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

*Klimaatsceptici

Het steeds groeiend aantal klimaatsceptici stelt terecht dat het klimaatdebat berust op paniekzaaierij door wereldreddende, mosgroene wanbestuurders, subsidieuitdelende politici, slinkse zakenmensen, subsidiejagers, alternatieve energiefabrikanten, financieel en commercieel belanghebbenden, lobbyisten, op baantjes beluste bureaucraten, zichzelf beschermende wetenschappers, goedbedoelende milieubewegingen, linkse bedrijfsdwarsbomers, graaiprofiteurs zoals Al Gore, Richard Branson, Jan Peter Balkenende en Ed Nijpels, verdwaasde idealisten,  gebrainwashte klimaatvrezers, doemscenariodenkers, banggemaakte geïndoctrineerde maar onwetende massa’s en de hele massa meepraters die ‘politiek corrrect’ willen zijn , erbij willen horen en niet zelfstandig willen of kunnen nadenken. Klimaatalarmisten willen klimaatbeleid alsof een minister het klimaat op aarde kan sturen; klimaatsceptici willen terecht in rede en met verstand, geen klimaatbeleid maar energiebeleid. Klimaatsceptici zijn zelfstandig nadenkende mensen die aantonen dat de mens nooit enige invloed heeft gehad op de vele, continue veranderingen in het klimaat, dat perioden van koelte en warmte elkaar altijd afgewisseld hebben en dat de klimaathype tot een enorme geldverspilling heeft geleid. Daar heeft u het, de kern van het debat. Klimaatalarmisten willen afschaffing van de fossiele brandstoffen aardolie, gas en steenkool en gebruik van de schone alternatieven, windenergie, zonne-energie, waterenergie, en biomassa-energie; de klimaatsceptici bestrijden de argumenten van de alarmisten, verzetten zich tegen de astronomische bedragen die er verspild worden en zoeken vooral naar rede, en economisch haalbare en betaalbare energie zoals GTL (Gas to Liquid), CTL (Coal to Liquid), UCG (Underground Coal Gasification), BLUE-energy (zeewater en zoet water), hydro-energie, zonne-energie op termijn, en het gebruik van thorium voor energie-opwekking. Mijn kritiek op Mike Eman is dat hij een klimaatalarmist is die de geschiedenis van de aarde en de historische klimaatveranderingen niet wil kennen,  de rol van de nobele aarderedder wil spelen ten koste van de burgers die onbetaalbare bedragen voor dat avontuur  moeten betalen, en ten koste van gewoon normaal, goed en fatsoenlijk bestuur.

*2. Stroom

Onze moderne wereld kan niet bestaan zonder elektriciteit. Elektriciteit heeft in de negentiende eeuw ons bestaan fundamenteel veranderd. Elektriciteit maakte letterlijk en figuurlijk een einde aan de duisternis. Wereldwijd leven nog steeds 1.3 miljard mensen zonder toegang tot elektriciteit. Dus zijn ze straatarm, achtergebleven en ziek. Toegang tot onbegrensde hoeveelheden goedkope elektriciteit blijft de absolute voorwaarde voor vooruitgang van de mens. Mijn kritiek op Mike Eman is dat hij geen tijd besteed aan goedkope, betaalbare energie; energie moet vooral goedkoop zijn omdat het een voorwaarde voor vooruitgang en een eerste levensbehoefte is en dure energie ernstig nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het prijsniveau voor de burger heeft.

*3. Duurzaam

Van oudsher ging het woord duurzaam over lang goed blijven, lang blijven bestaan. Het ging daarbij om de kwaliteit van een product en de garantie van die kwaliteit. Een product moest een lange levensduur hebben. Later kwam de term houdbaar erbij in een iets breder verband, men begon te spreken over houdbaar financieel beleid. Weer later kwamen de begrippen energiebronnen erbij en meer genuanceerd het verstandig omgaan met de energiebronnen ten behoeve van de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeftes te voorzien, in gevaar te brengen en om het milieu  te beschermen. Deze nuances zijn nog steeds correct en worden als dusdanig ook zo gebruikt maar daarnaast is door de jaren heen, duurzaamheid alles gaan betekenen dat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu- en toekomstgericht denken. Dat wordt omschreven door de drie P’s van People, Profit en Planet om aan te geven dat naast geld en welvaart het ook onze taak is om goed voor mensen, het milieu en de samenleving te zorgen want als we dat verzaken komen de toekomst van de mensheid en toekomstige generaties in geding. Mijn grote kritiek op Mike Eman is dat hij zijn beleid van duurzaam en sustainable geheel beperkt tot alternatieve energie zonder er enig idee van te hebben dat duurzaam ondernemen van de drie P’s met corporate social responsibility dat leidt tot goed management, goed werknemerschap en goed citizinship veel en veel belangrijker is voor onze samenleving. Hij heeft daar totaal geen verstand van.

*Wordt vervolgd

spot 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s