BON GOBERNACION, goed regeren, goed bestuur (week 36)

Posted: March 30, 2015 in Noticiero 94

Jan De Ruiter

beter…..ook op Aruba. Voor commentaar: janderuijter@yahoo.com

*1. Politici

Oranjestad – Zoals eerder vermeld in deze serie afleveringen van Goed Bestuur voor Solo di Pueblo, zijn politici de hoofdschuldigen van de onvrede die burgers overal ter wereld hebben met de wantoestanden in hun land. Ik beschreef al enkele punten van onvrede bij de burgers en punten van kritiek inzake de top-down processen van regeringen zelfs in wat democratische landen genoemd worden. Autocratie, dictatuur, beweerdelijke mandaten, beterweters, egomaniakken, overal ter wereld lijden burgers onder dit soort ‘leiderschap’. Terugkomend op het televisiedebat van de twaalf Nederlandse partijleiders op de avond voor de Eerste Kamerverkiezingen: iets over de onmiddellijke missie voor Nederland en een visie voor Nederland, wat moeten we bereikt hebben in Nederland tegen 2020, heb ik  niet één keer gehoord!! Geen enkele van de 12 partijleiders blijkt een politicus met een gevoel voor onmiddellijke missie en met een visie op de toekomst!

*Klimaatbeleid, de Verenigde Staten van Europa en de euro

Klimaatbeleid, Europa en de euro, de economie en werkloosheid, onderwijs, immigratie, veiligheid, criminaliteit, onrechtvaardigheid, daar heeft u zomaar het handjevol problemen van Nederland. Het zijn de bronnen van onvrede bij de Nederlandse burger. En het is dan frappant om te zien hoe politici met die zaken omgaan op een wijze die totaal verschilt van wat de burgers willen. In Nederland (en trouwens ook in Amerika, Aruba en elders) zijn politieke partijen al heel lang geleden opgehouden de burgers te vertegenwoordigen. De burgers staan in de kou. Laten we we er enkele voorbeelden uithalen: 1. Alexander Pechtold wil een  Verenigd Europa. Burgers willen hun land behouden met de eigen cultuur, taal en gebruiken; 2: Pechtold vecht voor de euro, die de eindstreep NOOIT zal halen. In 1997 tekenden 70 befaamde economen in Nederland een pamflet waarin zij de gevolgen van de euro voorspelden en beschreven: hoge werkloosheid, nog hogere jeugdwerkloosheid, verlies aan koopkracht en welvaart, torenhoge hypotheekschulden, financiële repressie, minimale spaarrente, toenemende politieke spanningen met als oorzaak dat Europese politici beslissingen namen met uitsluiting van de echte experts, de monetaire experts die de werking kennen van  geld, van fiat geld, van wisselkoersen en van rente. Naar die experts werd niet geluisterd en heel Europa leeft onder de ellende van de euro die het sowieso niet gaat overleven; 3. Pechtold wil klimaatbeleid in de kinderlijke misconceptie dat alleen CO2 bepalend is voor de temperatuur op aarde. De verstandige doordenkers weten dat in plaats van een klimaatbeleid, een energiebeleid nodig is omdat je het klimaat niet met een CO2-knop kunt besturen. Het zijn elke keer weer de politici die als allesbeterwetende dwingelands de dienst wel eventjes  zullen uitmaken.  VVD en PvdA blijven vastgeroest in hun oude partijdogma’s: VVD in het onterechte volharden in de absolute heilzaamheid van de vrije markt, het door globalizering ge-exporteerde aandeelhouderskapitalisme, de macht van de financiële instelligen en de beurshandel, individualisme, hebzucht, en het recht van de sterkste;  PvdA in de intense, blinde  haat tegen alles wat ondernemer, zakenman of handel is en de onterechte koppige ontkenning van enige verantwoordelijkheid van een individueel voor zijn leven en dat eenieder het onbeperkte recht heeft zich op de verantwoordelijkheid van de Staat, de gemeenschap te beroepen. Zolang er geen leider is in Nederland die de burgers en de politiek weet te inspireren tot eenheid in plaats van deze verdeeldheid en verzuiling zal het nooit echt in orde komen in Nederland.

*2. Ministers en  regeringen

De volgende categorie schuldigen van alle onvrede op de wereld, zijn de politici die na verkiezingen aan het bewind komen. Plotsklaps zijn zij van specialisten in stemmen verkrijgen, van self-marketeers, gebombardeerd tot bestuurders, tot managers en tot leiders. Tot managers die zouden weten hoe resultaten te behalen door middel van missie, visie, doelen en de toepassing van effectieve managementmethodes. En natuurlijk gaat dat fout!! Hoe kan het ook anders!! Een self-promotor die weet hoe stemmen te verkrijgen door één keer in de vier jaar bij iedereen op huisbezoek te gaan om allerlei mooie dingen te beloven, is wellicht een handige man of handige politicus maar hij beschikt niet over de noodzakelijke  kennis van management, leiderschap, organisatieleer, bestuurskunde, bedrijfskunde, economie, administratie, en financiën om de managementtaak van minister op zich te kunnen nemen. Ik noem dat de ‘Management Gap’. Beroepspolitici hebben de handigheid om stemmen te krijgen, maar ze hebben niet de managementkennis en –ervaring die nodig is om te besturen. Besturen is precies hetzelfde als managen en managen is resultaten bereiken, to get things done, en dat is een vak en beroep apart dat studies en jarenlange, bij voorkeur internationale  ervaring vereist.

*De overheid als geldverkwister, als regelaar, als ge- en verbieder en sta-in-de-weg.

Komt dit u bekend voor? Natuurlijk, u ziet het helaas dagelijks om u heen, én in Nederland én in Aruba! De analyse ervan is analoog aan HBO’ers die plotsklaps gebombardeerd worden tot manager van een bedrijf omdat ze foutievelijk menen dat je met een managementopleiding ALLE en Elk type bedrijf kunt gaan managen en zo werd ook in Aruba in het verleden een directeur benoemd bij het Hospitaal met een HBO-opleiding maar zonder enige specifieke kennis van de gezondheidssector. Natuurlijk werkte dit niet. Een manager zonder specifieke kennis en ervaring van een bedrijfstak, weet echt niet wat hij moet doen want hij begrijpt er niets van, in dit geval was het dus van het hospitaal en de gezond-heids zorg en DUS ging hij zijn  tijd besteden aan allerlei managementzaakjes zoals opletten of iedereen wel op tijd begint, loeren op de tijdklok, erop letten of de regeltjes wel gevolgd worden, de policy en procedure manuals  wel toegepast worden en hij schrijft vooral lange brieven en memo’s als er iets niet volgens de manuals gebeurt!! Negen van onze ministers hebben niet het flauwste benul van wat hun taak eigenlijk inhoudt en bij gebrek aan managementkennis en –ervaring en aan vakkennis van hun portefeuille, beperken zij zich tot wat van onmiddellijk belang is voor henzelf, hun familieleden en hun sponsoren. Dat weten ze WEL. Otnar Oduber heeft geen flauw benul van masterplanning van het toerisme en Mike Eman heeft geen flauw benul van missie, visie, doelen, managen en resultaten bereiken voor de bevolking. En dus heeft zijn regering de rol van geldverkwister, gebieder, verbieder, regelaar van alles en nog wat, sta-in-de-weg en van ‘hero’  in plaats van de rol van enabler.

Als geldverkwister gooit Mike Eman’s regering het belastingeld van de burgers weg aan dure hobbyprojecten zoals de groene energie,  als regelaar van alles en nog wat ‘regelen’ zij werkvergunningen voor buitenlandse 20-jarige mooie meisjes en ‘regelen’ verzekeringen voor Arubaanse studenten in Nederland, als

‘hero’ portretteert Mike Eman zich elke dag als een ‘wereldleider’ van formaat, en hun dagelijkse werk bestaat uit ge- en verbieden en in-de-weg-staan in plaats van op te treden voor burgers en organisaties als facilitator, als enabler en als richtinggever. Omdat ze niet beter weten, omdat ze het simpelweg niet kunnen!

ADVERTISE 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s