OPPOSITIE ARUBA DIENT KLACHT IN WEGENS BEPERKING VAN HET BUDGET RECHT BEHANDELING VAN DE BEGROTING MET SPREEKTIJD 10 MINUTEN PER MINISTERIE

Posted: November 6, 2016 in Uncategorized

EVELYN 10

ORANJESTAD — De Staten van Aruba hebben thans de ontwerp landsverordening tot vaststelling van de Begrotingen van de Ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (ZJ 2015-2016-849) in behandeling. Deze ontwerp landsverordening is op 31 augustus 2016 bij de Staten ingediend. De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn echter pas afgelopen vrijdag 4 november 2016 bij de Staten ingediend, en de openbare behandeling staat al gepland voor de eerstvolgende werkdag, maandag 7 november 2016. Het hoeft geen betoog dat de tijd om de Nota naar aanleiding van het eindverslag (bestaande uit 276 pagina’s!) te bestuderen en de tijd voor de Statenleden om zich deugdelijk voor te bereiden op het openbaar debat, te kort is. Hierover heeft de fractieleider van de MEP, mw. Evelyn Wever-Croes, een klacht ingediend bij de Gouverneur van Aruba.

Daar komt nog bij dat de Voorzitter van de Staten, zonder geldige reden, de spreektijd van Statenleden heeft beperkt tot een gemiddeld van 10 minuten per ministerie, 90 minuten totaal, in de eerste ronde, en een gemiddeld van 5 minuten per ministerie, 45 minuten totaal, in de tweede ronde. Pogingen van de zijde van de MEP-fractie om de Voorzitter te overtuigen van de noodzaak om de spreektijd te verruimen, waren vergeefs. Zonder enige toelichting, noch motivering werd het verzoek van de MEP-fractie om de spreektijd te verruimen, afgewezen.

“Onze fractie meent dat deze begroting met de nodige aandacht behandeld moet worden, aangezien zowel het CAFT als de Raad van Advies negatieve adviezen hebben gegeven op dit eerste ontwerp. Mede in het licht van het feit dat de Centrale Bank de economische groei 2016 fors naar beneden heeft bijgesteld, en de effecten hiervan op de verwachte groei in 2017, moet de Staten van Aruba, naar onze mening, extra voorzichtig omgaan met deze begroting. Onze fractie verwacht dat de regering met een uitgebreide nota van wijziging zal komen om aan de bezorgdheden en de bezwaren van het CAFT en de Raad van Advies tegemoet te komen, en wij hebben ruim de tijd nodig om deze ingrijpende wijzigingen te bestuderen, en om daarover vragen te kunnen stellen. Het is dan ook op grond van deze omstandigheden dat onze fractie heeft verzocht om de spreektijd te verruimen. Ons verzoek is zonder enige onderbouwing afgewezen”, schrijft de oppositie leider mw. Wever-Croes in een brief naar de Gouverneur.

 

Hierdoor wordt volgens de oppositieleider het budget recht van de Staten wederom ondermijnd. “Dit is precies hetgeen de Algemene Rekenkamer van Aruba ons voor heeft gewaarschuwd, en toch staat de Voorzitter van de Staten toe dat dit nogmaals gebeurt. Iedereen heeft nog vers in hun geheugen wat er met de Ontwerp Begroting 2014 is gebeurd in 2014, toen de voorbereidingstijd voor Statenleden werd ingekort, Statenleden werden toen ook niet in de gelegenheid gesteld om alle vragen te stellen, omdat er een spreek limiet was opgelegd, en de behandeltijd was toen ook absurd kort.

Nu worden wij wederom beperkt in ons budgetrecht. Het lijkt erop dat de behandeling van de Begroting 2017 weer op een fiasco zal uitlopen. Er heerst geen democratie meer in de Staten van Aruba, de Staatsregeling en het Reglement van Orde van de Staten worden opzij gelegd, en er is geen gehoor voor de stem van de minderheid”, aldus de oppositieleider. 

De MEP-fractie heeft gemeend de Gouverneur nu reeds hiervan op de hoogte te moeten stellen, omdat aan het gebrek aan respect voor democratische principes in de Staten van Aruba, een einde moet komen. 

 

ADVERTISE 3 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s